Algemene Voorwaarden 2018-06-01T22:26:32+02:00

Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk Loop gezond

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicurepraktijk Loop gezond en een cliënt. Pedicurepraktijk Loop gezond heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Pedicurepraktijk Loop gezond zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Loop gezond door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicurepraktijk Loop gezond 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk Loop gezond de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk Loop gezond, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en  jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Pedicurepraktijk Loop gezond vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicurepraktijk Loop gezond. Pedicurepraktijk Loop gezond is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicurepraktijk Loop gezond. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Loop gezond opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding
Pedicurepraktijk Loop gezond is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Loop gezond verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Loop gezond kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of  onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Loop gezond is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicurepraktijk Loop gezond. Diefstal wordt door Pedicurepraktijk Loop gezond altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie
Pedicurepraktijk Loop gezond geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden  gemeld aan Pedicurepraktijk Loop gezond. Pedicurepraktijk Loop gezond dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is zal Pedicurepraktijk Loop gezond de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk Loop gezond en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van ProVoet.

11. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Loop gezond het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Loop gezond en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Amersfoort, juni 2018